Frelsens Hær er en del af den universelle kristne kirke.
Frelsens Hær bygger sin teologi på Bibelen,
og de oldkirkelige bekendelser er en del af Frelsens Hærs troslære.

Ved hjertet af vores tro i Frelsens Hær ligger en dyb overbevisning om, at kærlighed og omsorg skal strække sig ud over ord til handling. Inspireret af Bibelens budskab og Jesus Kristus’ eksempel, arbejder vi utrætteligt for at bringe håb og hjælp til de mest udsatte. Vores historie er fyldt med handlinger drevet af medfølelse, og vores fællesskab er et vidnesbyrd om troens kraft til at forandre både liv og samfund.

Da den Kristne Mission blev til Frelsens Hær i 1878 formulerede man 11 læresætninger. Disse læresætninger ses ikke som noget tillæg eller noget nyt, men simpelthen som en sammenfatning af bibelsk og klassisk kristendom. Disse læresætninger skriver alle nye soldater (medlemmer) under på.

Læresætninger

 1. Vi tror, at Det gamle og ny Testamentes skrifter er inspireret af Gud, og at de alene udgør den guddommelige rettesnor for kristelig tro og kristeligt liv.
 2. Vi tror, at der kun er én Gud, som er uendelig fuldkommen, at han er alle tings skaber, opholder og styrer og den eneste værdige genstand for religiøs tilbedelse.
 3. Vi tror, at der i guddommen er tre personer, Faderen, Sønnen og Helligånden, uadskillelige i væsen, ligestillede i magt og herlighed.
 4. Vi tror, at i Jesus Kristus er den guddommelige og menneskelige natur forenet, så han er virkelig og sand Gud såvel som virkeligt og sandt menneske.
 5. Vi tror, at vore første forældre skabtes i uskyldig tilstand, men at de ved ulydighed mistede deres renhed og lykke, og at alle mennesker som følge af deres fald er blevet syndere og ganske fordærvede og som sådan med rette udsat for Guds vrede.
 6. Vi tror, at vor Herre Jesus Kristus ved sin lidelse og død er blevet en forsoning for den ganske verden, så at enhver, som vil, kan blive frelst.
 7. Vi tror, at anger overfor Gud, tro på Vor Herre Jesus Kristus og en ny fødsel ved Helligånden er nødvendig for frelse.
 8. Vi tror, at vi retfærdiggøres uforskyldt af nåde ved troen på vor Herre Jesus Kristus, og at den, som tror, har vidnesbyrd herom i sig selv.
 9. Vi tror, at det at forblive i frelst tilstand afhænger af fortsat tro på og lydighed mod Kristus.
 10. Vi tror, at det er alle troendes rettighed at blive fuldkommen helligede, og at deres “ånd og sjæl legeme må bevares helt og holdent og uden dadel ved vor Herre Jesu Kristi komme” (1. Tess.5,23).
 11. Vi tror på sjælens udødelighed, legemets opstandelse, den almindelige dom ved verdens ende, de retfærdiges evige salighed og de uretfærdiges evige straf.

Forklaring af lærersætningerne

Frelsens Hær, en international bevægelse, er kendt for sit arbejde inden for social arbejde og sin kristne evangeliske mission. Vores trosætninger er baseret på almene kristne overbevisninger og ligner dem, der findes i mange protestantiske kirker. Her er nogle af de centrale trosætninger:

 1. Troen på Bibelen: Vi tror, at Bibelen er Guds ord og den højeste autoritet i spørgsmål om tro og praksis.
 2. Treenigheden: Vi tror på Gud som Fader, Søn og Helligånd.
 3. Jesus Kristus: Vi tror, at Jesus Kristus er Guds søn, at han døde for menneskehedens synder, opstod igen og en dag vil vende tilbage.
 4. Frelse: Vi tror, at frelse er en gave fra Gud gennem tro på Jesus Kristus og at det er tilgængeligt for alle, der omvender sig og tror.
 5. Helligørelse: Vi tror på en livslang proces af helliggørelse, hvor troende ligner mere som Kristus.
 6. Livet efter døden: Vi tror på evigt liv for de frelste og evig adskillelse fra Gud for de ikke frelste.

Frelsens Hær lægger også stor vægt på praktisk kristendom, herunder at hjælpe de fattige, helbrede de syge, og generelt tjene samfundet i overensstemmelse med kristne principper. Vi er kendt for vores uniform, musik, sociale arbejde og for at være aktive i over 130 lande.

Helliggørelseslæren i Frelsens Hær
er en central del af vores teologi og praksis.

Den bygger på den kristne overbevisning om, at troende er kaldet til at leve et liv, der afspejler Kristi renhed og kærlighed. 
Her er nogle nøglepunkter om helliggørelseslæren, som den praktiseres og forstås i Frelsens Hær:

Helliggørelse ses ikke som en engangshændelse, men som en fortsat proces i den troendes liv.
Det er en rejse, hvor man gradvist bliver mere som Jesus i tanke, ord og handling.

Selvom det er Gud, der helhjertet gør arbejdet med at hellige en person, kræver det også en aktiv respons fra den troende.
Det indebærer bøn, bibellæsning, deltagelse i kirkens liv og undgåelse af synd.

Helliggørelse omfatter hele personen – tanker, følelser, vilje og handlinger.
Det er ikke kun en indre åndelig tilstand, men også noget, der skal ses i praktiske handlinger og etik.

Kernen i helliggørelse er kærlighed – kærlighed til Gud og kærlighed til andre.
Dette inkluderer en kærlighed, der søger retfærdighed og barmhjertighed og som aktivt arbejder for at hjælpe og tjene andre.

Frelsens Hær ser helliggørelse som noget, der sker i fællesskab med andre troende.
Sammen dyrker man, støtter hinanden og arbejder sammen om at leve et helligt liv.

Der er en forventning om, at en troende vil vokse i helliggørelse over tid, blive mere moden i troen og mere effektiv i tjeneste.

Helliggørelseslæren er ikke unik for Frelsens Hær, men er en del af bredere kristen teologi.
Dog lægger Frelsens Hær særlig vægt på denne lære og dens praktiske anvendelse i troendes liv.